Disclaimer 2017-11-22T13:48:48+00:00

Disclaimer

1. Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.entrya.eu. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website wordt beheerd door Entrya Technologies bvba, Meerkensstraat 69, 3650 Lanklaar, ondernemingsnummer BTW BE0831.453.811. Voor meer informatie kan u een mail sturen naar info@entrya.eu.

2. Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Entrya Technologies bvba of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Entrya Technologies de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

3. Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe:
  • de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Entrya Technologies te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze website actueel, juist en volledig is. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid op onze website of via link van onze website naar andere websites bekomen.

4. Privacy 
4.1. Persoonsgegevens
Entrya Technologies verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Entrya Technologies toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Entrya Technologies met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Entrya Technologies contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot info@entrya.eu. Uw elektronische contactgegevens kunnen door Entrya Technologies bvba worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Entrya Technologies bvba elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot info@entrya.eu.

4.2. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Entrya Technologies kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Entrya-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

4.3. Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.
 
5. Informatie op de website
De informatie die op of via deze website wordt aangeboden, kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Entrya Technologies staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Entrya Technologies is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Entrya Technologies behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

6. Links naar andere websites
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Entrya Technologies heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Entrya Technologies houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

7. Links naar de Entrya website
Het aanleggen van hyperlinks naar de website entrya.eu is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entrya Technologies. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.